Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.     Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten hierna aan te duiden met opdrachtnemer- tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

2.     Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien en voor zover die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

ARTIKEL 2. AARD VAN DE TE VERRICHTEN DIENSTEN

Onder de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid van artikel 1 zijn in ieder geval begrepen- maar daartoe niet beperkt- het inrichten en/of voeren van een administratie, het opstellen van de jaarrekeningen, het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie, het verrichten van fiscale werkzaamheden voor zover deze voortvloeien uit of samenhangen met de hiervoor genoemde werkzaamheden, het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en administratie en het adviseren op het gebied van automatisering, een en ander in de ruimste zin van het woord, tenzij ander overeengekomen.

ARTIKEL 3. OFFERTES: TOT STANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

1.     Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.

2.     Wijzigingen in opdrachten zijn voor de opdrachtnemer bindend, indien deze door hem schriftelijk zijn aanvaard, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

3.     De opdrachtnemer behoudt het recht voor meer werkzaamheden uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 4. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1.     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in het bezit komen van de opdrachtnemer.

2.     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens.

ARTIKEL 5. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

1.     De opdrachtnemer is gehouden de hem gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goede opdrachtnemer beaamt.

2.     De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop zijns inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

3.     De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering de opdracht bevordert.

Deze werkzaamheden blijven plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

4.     De met de opdrachtnemer overeengekomen termijnen waarbinnen de prestatie van de opdrachtnemer moet plaatsvinden zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken.

5.     De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 1 genoemde verplichting zal hebben voldaan.

ARTIKEL 6. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1.     De opdrachtnemer, evenals de personen welke in zijn naam en voor hem werkzaamheden verrichten, zijn behoudens wettelijke voorschriften verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard.

2.     De opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

ARTIKEL 7. RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE

1.    De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de informatie welke afkomstig is van de opdrachtgever.

2.     Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk de verantwoording van de opdrachtgever.

3.     Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.

4.     De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in voorgaande leden bedoelde informatie.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

Omstandigheden, waardoor de opdrachtnemer de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanning en / of kosten nodig zijn, zullen voor de opdracht - nemer als overmacht gelden.

ARTIKEL 9. DECLARATIE, HONORARIUM EN KOSTEN

1.     Het honorarium van de opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar, c.q. kalenderjaar, BTW komt ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en eventueel zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar. In het geval geen vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar, c.q. boekjaar is overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.

2.     De declaratie wordt zodanig gespecificeerd dat de opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die samen het gedeclareerde bedrag vormen.

3.     Op verzoek van de opdrachtnemer kan voor de aanvang van, evenals tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, betaling van een voorschot worden verlangd. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

ARTIKEL 10. BETALING EN RECLAMES

1.     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders is overeengekomen), bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is geraakt zonder dat een dergelijke zaak afzonderlijke ingebrekestelling behoeft.

De ten gevolge van het verzuim ontstane kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden begroot op tenminste 20% van het totaal in te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 250,- Vanaf de dag van verzuim wordt een rentevergoeding overeenkomende met het wettelijke rentepercentage plus drie in rekening gebracht.

2.     Betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek of schuldvergelijking (compensatie) en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie.

3.     Reclames ter zake van verrichte diensten en/of de hoogte van de declaratie dienen middels aangetekend schrijven binnen 8 dagen na declaratie kenbaar te worden gemaakt aan de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan zij niet langer geldend gemaakt kunnen worden.

4.     Ingeval de opdrachtgever aangemerkt wordt als een rechtspersoon, is degene die namens de opdrachtgever heeft gecontracteerd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

5.     De opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

1.     Indien de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijkheid zal zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot aan een bedrag gelijk aan de verzekerde som zoals verval in een door de opdrachtnemer af te sluiten beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

2.     Elke aansprakelijkheid vervalt 2 jaar na einde van het met de betreffende administratie corresponderende boekjaar en bij gebreke daarvan het kalenderjaar waarin de betreffende tekortkoming is vastgesteld.

ARTIKEL 12. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

1.     Opdrachten tot het oprichten en/of voeren van een administratie evenals (andere) opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

2.     Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

3.     Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht door opzegging doen eindigen.

Rechtelijke tussenkomst is daartoe niet vereist.

4.     Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen dienen te worden.

5.     Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd mogen door partijen niet worden opgezegd.

6.     Opdrachtgever kan een opdracht in afwijking van het hiervoor in de leden 4 en 5 bepaalde tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden dan wel zonder opzegtermijn doen eindigen, indien de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de opdracht langer voortduurt.

7.     Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitend, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in gebreke. In dat geval evenals in geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de opdrachtnemer het recht de niet opzegbare opdracht evenals de opdracht waarbij een opzegtermijn geldt zonder inachtneming daarvan op te zeggen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer als gevolg van deze beëindiging van de opdracht te lijden schade.

8.     Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

ARTIKEL 13. RETENTIERECHT

De opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat hem zijn vorderingen terzake van enige opdracht worden voldaan.

ARTIKEL 14. GESCHILLEN

Ter zake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, tenzij het onderwerp tot de competitie behoort van de kantonrechter, de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer bevoegd.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

 

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.